آزمایشگاه کشت بافت مجموعه روزانه در حال کار برروی چندین خانواده از گیاهان از جمله فیلودندرون آلوکازیا پتوس فیکوس و انواع نخل های میباشد.