مجتمع کشاورزی ایران سبز قادر است تا نیازهای ازمایشگاه های کشت بافت برای دسترسی به بانک گیاهی استریل بدون آلودگی را تامین سازد.