شرکت ایران سبز در راستای پیشرفت و کمک به صنعت کشت بافت اقدام به فروش انواع پرتکل های تجاری برای آزمایشگاه های کشت بافت سراسر جهان میباشد.