1

از نشا کشت بافت و نشا کشت بذر چه میدانید؟

برای آشنایی بیشتر با خدمات ما و کشت بافت و بذر گل و گیاه آپارتمانی لطفا کاتالوگ های زیر را مشاهده نمایید

بولتن روز ملی گل

کاتالوگ فارسی

کاتالوگ انگلیسی

0
تنوع تولید
0
مرکز
نمایندگی فعال
0
متر مربع
مساحت زیرپوشش حمایت تولید